ഗോപികാവസന്തം തേടി-രശ്മിനായർ&ശ്രീനിവാസൻ


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

ഗോപികാവസന്തം തേടി

ഗോപികാവസന്തം തേടി വനമാലീ

നവനവ ഗോപികാവസന്തം തേടീ വനമാലീ

എൻ മനമുരുകും... വിരഹതാപമറിയാതെന്റെ

(ഗോപികാവസന്തം തേടി വനമാലീ)

നീലമേഘം നെഞ്ചിലേറ്റിയ-

പൊൻതാരകമാണീ രാധ

അഴകിൽ നിറയും അഴകാം നിൻ

വൃതഭംഗികൾ അറിയാൻ മാത്രം

ഗോപികാവസന്തം തേടി വനമാലി

നൂറുജന്മം നോമ്പുനോറ്റൊരു തിരുവാതിരയാണീ രാധ

അലിയും തോറും അലിയും എൻ

പരിഭവമെന്നറിയാതെന്റെ

(ഗോപികാവസന്തം)