മൃദുലേ ഇതാ ഒരു ഭാവഗീതമിതാ-സംഗീത്


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

Singer: 
Lyrics Genre: 
Mridule ithaa oru bhaava geethamithaa

Details

Year: 1982

Musician: Raghu Kumar

Lyricist: Poovachal Khader

Singers: P Jayachandran

Actors: Sukumaran ,Sumalatha

 

മൃദുലേ ഇതാ ഒരു ഭാവഗീതമിതാ

 

മൃദുലേ ഇതാ ഒരു ഭാവഗീതമിതാ
നിന്റെ മിഴി തൻ നീലിമയിൽ നിന്നും ഞാൻ പകർത്തീ
(മൃദുലേ..)

നൂറു പൂക്കൾ താലമേന്തും രാഗ മേഖലയിൽ
നൂപുരങ്ങൾ നീ അണിഞ്ഞു
നൂറു പൂക്കൾ താലമേന്തും രാഗ മേഖലയിൽ
രാഗിണീ നീ വന്നു നിന്നു പണ്ടുമെൻ അരികിൽ
(മൃദുലേ..)

മണ്ണിൻ നാണം മാറ്റി നിൽക്കും മാഘ  പൗർണ്ണമിയിൽ
എന്റെ ദാഹം നീ അറിഞ്ഞോ
മണ്ണിൻ നാണം മാറ്റി നിൽക്കും മാഘ  പൗർണ്ണമിയിൽ
രാധികേ നീ വന്നു നില്പൂ ഇന്നുമെൻ അരികിൽ
(മൃദുലേ...)

 

Film/album: