ശ്രേയ അരവിന്ദ്

Sreya Aravind

വസ്ത്രാലങ്കാരം. 'അരികിൽ ഒരാൾ' എന്ന സിനിമക്ക് വേണ്ടി വസ്താലങ്കാരം നിർവ്വഹിച്ചു.