പാർത്ഥൻ മോഹൻ

Parthan Mohan
Parthan Mohan
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
സംവിധാനം: 1

പരസ്യചിത്ര സംവിധായകനായിരുന്നു. "വണ്‍" എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലെത്തി