ഊട്ടി ലോറൻസ്

Ooty Lawrence
ലൊക്കേഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്
ലൊക്കേഷൻ മാനേജർ
എ ടി ലോറൻസ്, ഊട്ടി