വയറാണു നമ്മൾക്ക് ദോഷം

ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല, ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Vayaranu nammalkku dosham

Additional Info

Year: 
1957

അനുബന്ധവർത്തമാനം