കഭി ഖാമോഷ് രഹ്ത്തെ ഹേ

 

കഭി ഖാമോഷ് രഹ്ത്തെ ഹേ
കഭി ഹം ആഹ് ഭ൪ത്തെ ഹേ
കിസി കെ വാസ്തെ ക്യാ ക്യാ സിതം
ഇസ് ദിൽ പ൪ ക൪ത്തെ ഹേ

ജോ വോ നസ്രോം മേ നസ്രേ ടാൽക൪
ഖുദ് ഹംസേ യേ പൂഛേ
തൊ ദിൽ പ൪ ഹാത് രഖ്കർ
ഹംഭീ കഹ്ദേ

ക്യാ ? 
തുംപേ മ൪ത്തേ ഹേ

വാഹ് വാഹ് വാഹ് സുഭാനള്ളാ

പീകെ ദരസ്കൊ തരസ് രഹി അഖിയാ (2)
തരസ് രഹി അഖിയാ ബരസ് രഹി അഖിയാ (2)
പീകെ ദരസ്കൊ തരസ് രഹി അഖിയാ

ആ. . . . 

കോയി കദമോംമെ ഉൻകെ ജാകെ
രഖ് ആയെ മേരെ ദിൽകൊ
കെ ഉൻകെ സാംനെ ഖുൽത്തി നഹി
ഝാലിം ഝഭാൻ മേരി

പീകെ ദരസ്കൊ തരസ് രഹി അഖിയാ (2)
തരസ് രഹി അഖിയാ ബരസ് രഹി അഖിയാ (2)
പീകെ ദരസ്കൊ തരസ് രഹി അഖിയാ

കിസി കാ ഹോകെ ഭീ
ഉസ്സെ ജുദാ രഹ്നാ ഹി പട്ത്താ ഹേ
മൊഹബ്ബത്ത് നെ ദിയാ ജോ ഗം
വോ ഗം രഹ്നാ ഹീ പട്ത്താ ഹേ
ആ.. 

കഹാതക് ദ൪ദേ ദിൽ കോയി
ചുപായേ അപനെ സീനെ മേ
തടപ് ഉട്ത്താ ഹേ ജബ് യേ ദിൽ
തൊ യേ കഹ്നാ ഹീ പട്ത്താ ഹേ
ക്യാ ? 

പീകെ ദരസ്കൊ തരസ് രഹി അഖിയാ (2)
തരസ് രഹി അഖിയാ ബരസ് രഹി അഖിയാ (2)
പീകെ ദരസ്കൊ തരസ് രഹി അഖിയാ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kabhi khamosh rahte hein

Additional Info

Year: 
1957

അനുബന്ധവർത്തമാനം