സഖീ എൻ ആത്മസഖീ

 

 

സഖീ എൻ  ആത്മസഖീ
ഇന്നോളം ഇന്നോളം ഇന്നോളമെന്നുള്ളിൽ
നീയുണർത്താത്തൊരു സ്വർഗ്ഗീയ
സുന്ദര സുമധുരരാഗം
ഇന്നലെ രാവിൽ ഞാനറിഞ്ഞു
സ്നേഹസുഗന്ധമേ സ്വപ്നസായൂജ്യമേ
ഇന്നലെ രാവിൽ ഞാനറിഞ്ഞു
(സഖീ.....)

അരികത്തണഞ്ഞു നീ
എൻ മാറിൽ വിരിയിച്ച
പുളകങ്ങൾ അനുരാഗ കവിതകളായിരുന്നു
അവയെന്നിൽ ആവേശലഹരി പകർന്നിരുന്നു (2)
വർണ്ണവസന്തമേ അനവദ്യഗാനമേ
എനിക്കെന്നുമുന്മാദ മധുരിമയായിരിക്കൂ (2)
ഉന്മാദ മധുരിമയായിരിക്കൂ
(സഖീ എൻ...)

 

   
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Sakhi En Aathmasakhi

Additional Info

ഗാനശാഖ: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം