എഴുതാക്കഥ പോൽ

എഴുതാക്കഥപോൽ ഇതു ജീവിതം..
വെറുതെയലിയാം അതിലിനിയാഴമായ്
ആർദ്രമായ് നിനയാതൊരു നാൾ ..
അത് താരിടും.. പതിയെ പതിയെ..
അത് തേൻ തരും..
പറയാതുതിരും നനുമാരിയായ്
വരളും വഴികൾ താലോലിടും
ചിറകാർന്നുയരേ തെളിവാനിനെ
കൈതൊടാൻ പാറിടും
മായാസാഗരം താണ്ടിടും

നിലവിൻ കണമായ് അത് രാവിലും
നിറമായ് മണമായ് കിനാവിലും..
മായാവിരലാൽ മണിവീണയായ് മാനസം മീട്ടിടും
ഓർമ്മത്താളുകൾ ഏകിടും...

* Lyrics provided here are for public reference only...Copying and posting lyrics from M3db to other similar websites is strictly prohibited. Lyrics are subject to copyright @ M3DB.COM.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ezhutha kadha pol

Additional Info

Year: 
2019
Mixing engineer: 
Mastering engineer: 
Orchestra: 
വയലിൻ
സ്ട്രിംഗ്സ്

അനുബന്ധവർത്തമാനം