* തില്ലേലേ

തില്ലേലേ ലേലേലോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തിലലേലേ ലേലേലോ  പുള്ളേ റങ്കുമാ

 തില്ലേലേ ലേലേലോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തിലലേലേ ലേലേലോ  പുള്ളേ റങ്കുമാ

 

 

താനാനേ താനേനാനേ തനേ

താനാനേ താനേനാനേ  

താനാനേ താനേനാനേ തനേ

താനാനേ താനേനാനേ  

 

പാത്താലും പാർത്തേനടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

പാത്തുക്കിട്ടേ നിപ്പേനെടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

പാത്താലും പാർത്തേനടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

പാത്തുക്കിട്ടേ നിപ്പേനെടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

 

  തില്ലേലേ ലേലേലോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തിലലേലേ ലേലേലോ  പുള്ളേ റങ്കുമാ

  തില്ലേലേ ലേലേലോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തിലലേലേ ലേലേലോ  പുള്ളേ റങ്കുമാ

 

 

താനാനേ താനാനാനേ തനേ

താനാനേ താനാനാനേ  

താനാനേ താനാനാനേ തനേ

താനാനേ താനാനാനേ  

 

ഉള്ളങ്കാല് തേയലിയോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

ഏൻ മനസ്സ് ഉരുകുതടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

ഉള്ളങ്കാല് തേയലിയോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

ഏൻ മനസ്സ് ഉരുകുതടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

 

 

 തില്ലേലേ ലേലേലോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തിലലേലേ ലേലേലോ  പുള്ളേ റങ്കുമാ

തില്ലേലേ ലേലേലോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തിലലേലേ ലേലേലോ  പുള്ളേ റങ്കുമാ

 

 

താനാനേ താനേനാനേ തനേ

താനാനേ താനേനാനേ  

താനാനേ താനേനാനേ തനേ

താനാനേ താനേനാനേ  

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thillele