അഷ്ടമുടിക്കായലിലെ

അഷ്ടമുടിക്കായലിലെ 
അന്നനടത്തോണിയിലെ 
ചിന്നക്കിളി ചിങ്കാരക്കിളി -ചൊല്ലുമോ 
എന്നെ നിനക്കിഷ്ടമാണോ 
ഇഷ്ടമാണോ
(അഷ്ടമുടി... )

ഓളങ്ങള്‍ ഓടിവരും നേരം 
വാരിപ്പുണരുന്നു തീരം വാരി
വാരി വാരിപ്പുണരുന്നു തീരം 
മോഹങ്ങള്‍ തേടിവരും നേരം 
ദാഹിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു മാനസം 
എന്‍ മനസ്സിലും നിന്‍ മനസ്സിലും 
ഇന്നാണല്ലോ പൂക്കാലം 
പൊന്നു പൂക്കാലം
(അഷ്ടമുടി... )

ഗാനങ്ങള്‍ മൂളിവരും കാറ്റേ 
മാറോടണയ്ക്കുന്നു മാനം - നിന്നെ 
മാറോടണയ്ക്കുന്നു മാനം 
കൂടെത്തുഴഞ്ഞു വരും നേരം 
കോരിത്തരിയ്ക്കുന്നു ജീവിതം 

എന്‍ കിനാവിലും നിന്‍ കിനാവിലും 
ഒന്നാണല്ലോ സംഗീതം 
പ്രേമസംഗീതം

അഷ്ടമുടിക്കായലിലെ 
അന്നനടത്തോണിയിലെ 
ചിന്നക്കിളി ചിങ്കാരക്കിളി -ചൊല്ലുമോ 
എന്നെ നിനക്കിഷ്ടമാണോ 
ഇഷ്ടമാണോ
ആ...ആ...ആ... 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
7.33333
Average: 7.3 (3 votes)
Ashtamudi Kayalile

Additional Info