പോക്കുവെയിൽ ചാഞ്ഞുപോകുമീ

Year: 
2012
Pokkuveyil chanjupokumee
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

പോക്കുവെയിൽ ചാഞ്ഞുപോകുമീ

രാവഴിയിലൂടെ വന്നു നീ

തൂനിലാവിൻ നാദതന്ത്രിയിൽ

മേഘരാഗം മീട്ടി നിന്നു നീ

മേഘരാഗം മീട്ടി നിന്നു നീ  

 

കാറ്റിലാടും ആറ്റുവഞ്ചിതൻ

പൂത്തിരണ്ട തേനലിഞ്ഞൊരീ

കാട്ടരുവി കൂട്ടിനാരെയോ

തേടിത്തേടീ യാത്രപോകവേ

തേടിത്തേടീ യാത്രപോകവേ 

 

എണ്ണിയെണ്ണി ഞാൻ നടന്നു നിൻ

തൂമിഴി പുരണ്ടു നോവുവാൻ  (2)

അന്യനായ് ഞാൻ

അന്യനായി ഞാൻ നടന്നുനിൻ

ചേവടി പുതഞ്ഞ താരയിൽ

ചേവടി പുതഞ്ഞ താരയിൽ 

 

കണ്ണിലുണ്ണിക്കാറ്റു വന്നു നിൻ

കാതിൽ ചൊന്നതെന്തു കൈതവം (2)

എൻ ഹൃദയരാഗനോവുകൾ

കണ്ടറിഞ്ഞ സാന്ത്രനം

കണ്ടറിഞ്ഞ സാന്ത്രനം 

  ( പോക്കുവെയിൽ) 

NAVAGATHERKU SWAGATHEM malayalam movie song