കേട്ടോ സ്നേഹിതരെ

Year: 
2012
Ketto snehithare
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

തന്നന്നെ താനന്നെ താനെ തന്നന്നേ

തന്നന്നെ താനനെ താനനെ..

തന്നന്നെ താനന്നെ താനെ തന്നന്നേ

തന്നന്നെ താനനെ താനനെ..

 

ഓ കേട്ടോ സ്നേഹിതരേ ഞാൻ കലാലയ

മുറ്റത്തു മാവിൻ ചുവട്ടിൽ

കുട്ടിത്തത്തക്കിളി പോലഴകുള്ള 

പട്ടത്തിപ്പെണ്ണവൾ പോകുന്നേ  ( തന്നന്നെ)

 

കണ്ടറിവുമൊരു കാരിയമില്ലാതെ 

എങ്ങനെഒരു വക ചോദിക്കും

നിന്നു കറങ്ങുന്ന നേരം കൊണ്ടവൾ

കോളേജുകാന്റീനിൽ കേറുന്നേ ... ( തന്നന്നെ)

 

കോളേജു കാന്റീൻ മൊതലാളീ

അരച്ചായ തരേണം മൊതലാളീ

ചായക്കു വെള്ളം തിളാതിളക്കുമ്പോൾ

പാലും പഞ്ചാരയിട്ടാട്ടുന്നേ..  ( തന്നന്നെ)

 

അരവയറൻ ബ്ലൌസിട്ടു റോഡിൽ കറങ്ങല്ലേ

കൊതികൊള്ളും വയറിന്റെ പള്ളക്ക്

മുറിമീശക്കാരെ പുറകെ നടത്തല്ലേ 

ബ്ലൌസിന്റിറക്കം കുറക്കല്ലേ...  ( തന്നന്നെ)

 

വെള്ളപ്പളുങ്കുപോലുള്ള പയലിനെ

ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്ത്

പുത്തൻ പ്രതിക്ഷയുമായ് പറക്കുന്ന 

പുതുപുത്തർ കൂട്ടർക് സ്വാഗതം  ( തന്നന്നെ)

Navagatharkku Swagatham Song ~ Ketto Snehithare ▌Vygha Media ▌