പ്രമദവനം വീണ്ടും

ആ ......ആ ......ആ .....ആ
....

പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി (2)

ശുഭസായഹ്നം പോലെ (2)

തെളിദീപം
കളിനിഴലിൽ കൈക്കുമ്പിൾ നിറയുമ്പോൾ

പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി

ഏതേതോ
കഥയിൽ സരയുവിലൊരു ചുടു-

മിഴിനീർ കണമാം ഞാൻ (2)

കവിയുടെ
ഗാനരസാമൃതലഹരിയിലൊരുനവ

കനക കിരീടമിതണിയുമ്പോൾ....ഇന്നിതാ.....

പ്രമദവനം
വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി (2)

ഏതേതോ കഥയിൽ യമുനയിലൊരു-

വനമലരായൊഴുകിയ ഞാൻ
(2)

യദുകുല മധുരിമ തഴുകിയ
മുരളിയിലൊരുയുഗ

സംഗമഗീതമുണർത്തുമ്പോൾ....ഇന്നിതാ....

പ്രമദവനം വീണ്ടും
ഋതുരാഗം ചൂടി

ശുഭസായഹ്നം പോലെ

തെളിദീപം കളിനിഴലിൽ കൈക്കുമ്പിൾ
നിറയുമ്പോൾ

പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി