നന്ദബാലം ഗാനലോലം

താനംതനം താനംതനം താനംതനം താ 

നന്ദബാലം ഗാനലോലം 
ഹൃദയലസിതം ഭാവയാമി 
ദേവവന്ദ്യം രാസലോലം 
ശ്യാമരൂപം നമാമി 
ദേവവന്ദ്യം രാസലോലം 
ശ്യാമരൂപം നമാമി 

ധസാധ മധാമ ഗമാഗ രിഗസരി
സരീഗ രിഗാമ ഗമാധ മധാസ
ഗരിസധസ ധാ
സധമഗമ ഗാ
ഗ-രി ഗരിസധസ രി-സ രിസധമധ
സ-ധ സധമഗമ ധ-മ ധമഗരിസ
സരിഗമ ധ- രിഗമധ സ- ഗമധസ രി
ഗാ രി- സ- ധാ രീ സ- ധ- മാ
നന്ദബാലം ഗാനലോലം 
ഹൃദയലസിതം ഭാവയാമി

കുസുമശരസമരുചിരഭാവം
കളനിനദമൃദുഹരിതവേണും
ഗളരുചിരമൃദുഹസിതവദനം
ഗോപീവിലോലം വന്ദേസദാനം
(കുസുമശര...)

സഹജരസഭരഭരിതഹാസം
സതതവഹകഥരജപമന്ത്രം
ഗോവര്‍ദ്ധനോദ്ധാരവേഷം
വന്ദേമുകന്ദം ലോകാഭിവന്ദ്യം
(സഹജരസ...)

നന്ദബാലം ഗാനലോലം 
ഹൃദയലസിതം ഭാവയാമി 
ദേവവന്ദ്യം രാസലോലം 
ശ്യാമരൂപം നമാമി 
ദേവവന്ദ്യം രാസലോലം 
ശ്യാമരൂപം നമാമി 

ധസാധ മധാമ ഗമാഗ രിഗസരി
സരീഗ രിഗാമ ഗമാധ മധാസ
ഗരിസധസ ധാ
സധമഗമ ഗാ
ഗ-രി ഗരിസധസ രി-സ രിസധമധ
സ-ധ സധമഗമ ധ-മ ധമഗരിസ
സരിഗമ ധ- രിഗമധ സ- ഗമധസ രി
ഗാ രി- സ- ധാ രീ സ- ധ- മാ
നന്ദബാലം ഗാനലോലം 
ഹൃദയലസിതം ഭാവയാമീ..
ആ......

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Nandabalam ganalolam

Additional Info

Year: 
1998