മൗനങ്ങളെൻ ഉൾവീണയിൽ

മൌനങ്ങളെൻ ഉൾവീണയിൽ

മായാതെ നീട്ടും തൂമന്ത്രണം

കാതോർക്കുവാൻ നീയില്ലയോ

ഏതോ നിലാവിൻ തീരങ്ങളിൽ

 

മാഞ്ചില്ലയിൽ കുയിൽ തരും കളാരവം 

നീയോതിടും കുളിർ തൊടും സ്വകാര്യമായ്

കാണുന്നതില്ലേ നീയെൻ മനം

 

കനവാണോ... കഥയാണോ 

വെറും തോന്നലാണോയിനി..

അനുരാഗം ... ഇതളാർന്നോ..

അറിഞ്ഞീല ഞാനോന്നുമേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Mounangalen

Additional Info

Year: 
2019

അനുബന്ധവർത്തമാനം