തേങ്ങി മൗനം തേങ്ങീ

Year: 
1999
Film/album: 
Thengi Maunam Thengi
0
No votes yet

തേങ്ങി മൗനം തേങ്ങീ ഇടനെഞ്ചിൽ വീണ തേങ്ങീ
തേങ്ങി മൗനം തേങ്ങീ ഇടനെഞ്ചില്‍ വീണ തേങ്ങീ
ആത്മാവിൻ തന്തിയിൽ എന്നോർമ്മകൾ വിതുമ്പി   
തേങ്ങി മൗനം തേങ്ങീ

ആദ്യാക്ഷരം അമ്മയാകുമീ  നാവിൽ  
പാലൂട്ടി  നീ മനസ്സിൽ  പകർന്നു  സ്നേഹം 
ആരോ കാതിൽ മൂളും  താരാട്ടിൻ ശീലുകൾ 
വീണ്ടും കേട്ടു സ്വാന്തനം 
തേങ്ങി മൗനം തേങ്ങീ

ഈറൻ മൂടുമീ പകലിന്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ
കേൾക്കാതെ പോയി മഞ്ഞുമൂടും രാത്രിയെന്നും
നക്ഷത്രങ്ങൾ സാക്ഷീ ഈ മൗനം സാക്ഷീ
എങ്ങോ കേട്ടൂ സാന്ത്വനം     

തേങ്ങി മൗനം തേങ്ങീ ഇടനെഞ്ചില്‍ വീണ തേങ്ങീ
ആത്മാവിൻ തന്തിയിൽ എന്നോർമ്മകൾ വിതുമ്പി 
തേങ്ങി മൗനം തേങ്ങീ

Sparsham | Thengi Mounam | Sharreth