ഇന്ദുമതി പൂവിരിഞ്ഞത്

Year: 
1999
Film/album: 
Indumathi Poo Virinjathu
0
No votes yet

ഇന്ദുമതി പൂവിരിഞ്ഞത്   ചൂടുവാന്‍  
 ഉഷസ്സന്ധ്യ വന്നൊരീ സ്വപ്ന ഭൂമിയില്‍
സ്വന്തമൊരു കൂടുമായ് സ്വര്‍ഗം തീര്‍ക്കുവാന്‍
സ്വയംവര പന്തലില്‍ നിന്നോട് ചേരുവാന്‍
പണ്ടേ മോഹം മിണ്ടാന്‍ നാണം
കണ്ടാലാരും അറിയരുതിനി

ഇന്ദുമതി പൂവിരിഞ്ഞത്  ചൂടുവാന്‍  
ഉഷസ്സന്ധ്യ വന്നൊരീ സ്വപ്ന ഭൂമിയില്‍  

വെൺ പളുങ്ക് മുത്തുകളില്‍ ഞാനറിയാ ചന്തമില്ല
വേനല്‍ മഴ പൂക്കളാകെ പുഞ്ചിരിക്കും തീരങ്ങള്‍
വെൺ പളുങ്ക് മുത്തുകളില്‍ ഞാനറിയ ചന്തമില്ല
വേനല്‍ മഴ പൂക്കളാകെ പുഞ്ചിരിക്കും തീരങ്ങള്‍

ഓര്‍മകളില്‍ എന്നോ തുണയായ്‌ നീ
ഭാവനയി ല്‍ എന്നും ഇണയായീ
പ്രാണന്‍ കൂടി തന്നാലും ഞാന്‍ 
ആളല്ല കടം പറയാന്‍

ഇന്ദുമതി പൂവിരിഞ്ഞത്  ചൂടുവാന്‍  
ഉഷസ്സന്ധ്യ വന്നൊരീ സ്വപ്ന ഭൂമിയില്‍  

കൊക്കുരുമ്മി ചേര്‍ന്നു വാഴണ നേരം കാതിൽ നീ മൊഴിയും
കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകളില്‍ ഞാന്‍ വീണുറങ്ങും നിന്‍ മടിയില്‍
കൊക്കുരുമ്മി ചേര്‍ന്നു വാഴണ നേരം കാതിൽ നീ മൊഴിയും
കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകളില്‍ ഞാന്‍ വീണുറങ്ങും നിന്‍ മടിയില്‍  

പൊന്ന്‌ കൊണ്ട് മൂടാന്‍ സുഖമുണ്ടോ
ഇന്നറിയും പ്രേമം പൊതിയുമ്പോള്‍
തമ്മില്‍ കാണും നേരത്തെല്ലാം നിന്നിൽ ഞാൻ സ്വയം അലിയും

ഇന്ദുമതി പൂവിരിഞ്ഞത്  ചൂടുവാന്‍  
ഉഷസ്സന്ധ്യ വന്നൊരീ സ്വപ്ന ഭൂമിയില്‍  
സ്വന്തമൊരു കൂടുമായ് സ്വര്‍ഗം തീര്‍ക്കുവാന്‍
സ്വയംവര പന്തലില്‍ നിന്നോട് ചേരുവാന്‍
പണ്ടേ മോഹം മിണ്ടാന്‍ നാണം
കണ്ടാലാരും അറിയരുതിനി

ഇന്ദുമതി പൂവിരിഞ്ഞത്  ചൂടുവാന്‍  
ഉഷസ്സന്ധ്യ വന്നൊരീ സ്വപ്ന ഭൂമിയില്‍    

Sparsham | Indhumathi | K.S.Chithra