ആരോമൽ പൂവാലിക്കുരുവി

ആരോമൽ പൂവാലിക്കുരുവി
ആരാരും കാണാത്ത ചിരിയാൽ..
എന്റെ വാതിലിൽ വന്നൊരു കുരുവി
നിന്റെ തൂമിഴി കാണുന്ന നിമിഷം
മനമാകെ പെയ്യും മൗനത്തിൻ മധുരം
ആരോമൽ പൂവാലിക്കുരുവി...
വാകപ്പൂമരക്കൊമ്പത്തെ കുരുവി
നിന്റെ തൂമിഴി കാണുന്ന നിമിഷം..
മനമാകെ പെയ്യും മൗനത്തിൻ മധുരം

നെഞ്ചം തുടിക്കണതെന്താണ്
അത് പൊന്തിപ്പറക്കണ പന്താണ്..(2)
ഒന്നും ഉരിയാടാതെ നിന്നെ കണ്ടു ഞാൻ
തെന്നൽ വരും നേരത്തോ മെല്ലെ മറന്നെങ്ങോ നീ
മനസ്സിന്റെ മണിക്കൂട്ടിൽ മലർപ്പൊടി തൂകി നീ
ജനലഴിയോരത്തോ..അനുദിനം വന്നു നീ..
ഏതോ മോഹത്തിൻ മഴചാറി എന്നുള്ളിൽ
നാളെ കാണാനായ് കൊതിയോടെ രാവാകെ

നെഞ്ചം തുടിക്കണതെന്താണ്
അത് പൊന്തിപ്പറക്കണ പന്താണ്..(2)

ഈറൻ വെയിലൂഞ്ഞാലിൽ ഓരോ പകലാഴുന്നേ
വേനൽ ശലഭംപോലെ പായും കനവോരോന്നേ..
അതിലെന്നും ഒരു പൂവായ് വിരിയുന്ന മുഖമേതോ
മണി ചുണ്ടിലിളതേനായ്.. ഉതിരുന്ന മൊഴിയെതോ   
കാണും ഓരോന്നും സഖി നീയായ്‌ മാറുന്നു..
ഓരോ മൗനങ്ങൾ നറുമഞ്ഞായ് പെയ്യുന്നു

ആരോമൽ പൂവാലിക്കുരുവി...
വാകപ്പൂമരക്കൊമ്പത്തെ കുരുവി
നിന്റെ തൂമിഴി കാണുന്ന നിമിഷം..
മനമാകെ പെയ്യും മൗനത്തിൻ മധുരം

നെഞ്ചം തുടിക്കണതെന്താണ്
അത് പൊന്തിപ്പറക്കണ പന്താണ്..(2)

* Lyrics provided here are for public reference only. Copying and posting lyrics from M3db to other similar websites is strictly prohibited. Lyrics are subject to copyright @ M3DB.COM

Ottam - Aaromal (Official Video Song) | Nandu Anand, Alencier | Zam | P Jayachandran | 4 Musics