മാറോടണച്ചു ഞാനുറക്കിയിട്ടും

മാറോടണച്ചു ഞാനുറക്കിയിട്ടും  
എന്റെ മാനസ വ്യാമോഹമുണരുന്നു
ഏതോ കാമുകന്റെ നിശ്വാസംകേട്ടുണരും
ഏഴിലം പാലപൂവെന്ന പോലെ
(ഇന്നു മാറോടണച്ചു..)

അടക്കുവാന്‍ നോക്കി ഞാനെന്‍ 
ഹൃദയവിപഞ്ചികയില്‍
അടിക്കടി തുളുമ്പുമീ പ്രണയഗാനം
ഒരുമുല്ലപൂമൊട്ടില്‍ ഒതുക്കുന്നതെങ്ങനെയീ-
ഒടുങ്ങാത്ത വസന്തത്തിന്‍ മധുരഗന്ധം
(ഇന്നു മാറോടണച്ചു..)

താരകള്‍ കണ്ണിറുക്കി ചിരിച്ചാല്‍ ചിരിക്കട്ടെ
താമരതന്‍ തപസ്സിനെ കളിയാക്കട്ടെ
മാനവന്റെ വേദനയ്ക്കും മധുരക്കിനാവുകള്‍ക്കും
വാനവന്റെ നാട്ടിലെന്നും വിലയില്ലല്ലോ
(ഇന്നു മാറോടണച്ചു..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Marodanachu njan

Additional Info

Year: 
1969

അനുബന്ധവർത്തമാനം