ഉത്തരമഥുരാപുരി

ഉത്തരമഥുരാപുരിക്കുത്തരോപാന്ഥത്തിലുള്ള
വിസ്തൃത രാജവീഥിതന്‍ കിഴക്കരുകില്‍

ഉത്തരമഥുരാപുരിക്കുത്തരോപാന്ഥത്തിലുള്ള
വിസ്തൃത രാജവീഥിതന്‍ കിഴക്കരുകില്‍

വാര്‍തിങ്കള്‍ത്താലമെടുത്ത വസന്തരാവേതോ
വെണ്‍ചാറൊന്നു പൂശിക്കയാല്‍

വാര്‍തിങ്കള്‍ത്താലമെടുത്ത വസന്തരാവേതോ
വെണ്‍ചാറൊന്നു പൂശിക്കയാല്‍

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Utharamadhurapuri

Additional Info

Year: 
1969