ഒരു യമുനാനദി ഓളമിളക്കിയെന്‍

Year: 
1978
Film/album: 
Oru yamunanadi olam
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ഒരു യമുനാനദി ഓളമിളക്കിയെന്‍
ഓര്‍മ്മകള്‍ മേഞ്ഞുനില്‍ക്കും വൃന്ദാവനി‍യില്‍
ഏതോ യുഗങ്ങളിലെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ നിഴലിടും
മേദുരസന്ധ്യയെന്നില്‍ ചിറകൊതുക്കീ
ഒരു യമുനാനദി ഓളമിളക്കിയെന്‍
ഓര്‍മ്മകള്‍ മേഞ്ഞുനില്‍ക്കും വൃന്ദാവനി‍യില്‍

മൂകാംബരങ്ങളില്‍ കുഞ്ഞല ഞെറിഞ്ഞൊരു
നീരാ‍ഞ്ജനക്കുയില്‍ താണു വന്നൂ
രാസ കേളിതന്‍ പൂന്തുകിലിളകി
രാസ കേളിതന്‍ പൂന്തുകിലിളകി
രാഗമരന്ദമെന്നില്‍ ആറാടി
ഒരു യമുനാനദി ഓളമിളക്കിയെന്‍
ഓര്‍മ്മകള്‍ മേഞ്ഞുനില്‍ക്കും വൃന്ദാവനി‍യില്‍

ചേതോഹരങ്ങളാം കുഞ്ജസദനങ്ങളില്‍
ഗോപാംഗനയിവള്‍ തേടി നിന്നെ
വീണുടഞ്ഞൊരെന്‍ നൂപുരലയങ്ങള്‍
വീണുടഞ്ഞൊരെന്‍ നൂപുരലയങ്ങള്‍
ദൂരനിശീഥിനിയില്‍ മാഞ്ഞല്ലോ

ഒരു യമുനാനദി ഓളമിളക്കിയെന്‍
ഓര്‍മ്മകള്‍ മേഞ്ഞുനില്‍ക്കും വൃന്ദാവനി‍യില്‍
ഏതോ യുഗങ്ങളിലെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ നിഴലിടും
മേദുരസന്ധ്യയെന്നില്‍ ചിറകൊതുക്കീ
ഒരു യമുനാനദി ഓളമിളക്കിയെന്‍
ഓര്‍മ്മകള്‍ മേഞ്ഞുനില്‍ക്കും വൃന്ദാവനി‍യില്‍

Oru Yamuna Nadi Olamilakkiyen