പ്രേമം സ്ത്രീപുരുഷ പ്രേമം

പ്രേമം...ഓഹോ ഓഹോ 
പ്രേമം സ്ത്രീപുരുഷ പ്രേമം 
ഭൂമിയുള്ള കാലം വരെയും 
പൂവിടുന്ന ലോലവികാരം 
(പ്രേമം..) 

ആരെയും ആരാധകരാക്കും 
അതിന്റെ ഹംസഗാനം 
ആരെയും തൃപ്പാദ ദാസരാക്കും 
അതിന്റെ ചുണ്ടിലെ മന്ദഹാസം 
ആ ഗാനം ഞാൻ കേട്ടു 
ആ മന്ദഹാസം ഞാൻ കണ്ടു 
(പ്രേമം..) 

ആരെയും സ്വപ്നാടകരാക്കും 
അതിന്റെ മന്ത്രവാദം 
ആയിരം സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ തീർത്തു തരും 
അതിന്റെ കയ്യിലെ പാനപാത്രം 
ആ മന്ത്രം ഞാൻ കേട്ടു 
ആ പാനപാത്രം ഞാൻ കണ്ടു 
(പ്രേമം..)

Premam sthree purusha premam (Agnimrigam)