കന്യാദാനം

കന്യാദാനം..ആ...
കത്തുന്ന പ്രേമത്തിന്‍ ചുടലയില്‍
വെച്ചൊരു കന്യാദാനം
ആ..ആ..ആ..
കാലം സ്തംഭിച്ചു നിന്നൂ -കാമം
ദാഹിച്ചു നിന്നൂ
കന്യാദാനം കന്യാദാനം
ആ...ആ...ആ...

ആരെല്ലാം ആരെല്ലാം കൂടെ പോകും
ആയിരം ദുഖങ്ങള്‍ കൂടെ പോകും
എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുപോകും
ഏകാന്ത സ്വപ്നങ്ങള്‍ കൊണ്ടുപോകും
ദു:ഖങ്ങള്‍ക്കെത്ര വയസ്സായി
സ്വപ്നങ്ങളോളം വയസ്സായി
വധുവാര് - വധുവാര്
വിരഹത്തിന്‍ കതിര്‍ക്കാണാപക്ഷി
(കന്യാദാനം..)

ആ..ആ...ആ..
വേളിയെവിടേ വെച്ചായിരിക്കും
വിധിയുടെ വീട്ടില്‍ വെച്ചായിരിക്കും
തോഴിമാരൊക്കെ കൂട്ടു പോകും
തോരാത്ത കണ്ണുനീര്‍ കൂട്ടു പോകും
കണ്ണീരിലെത്ര തുരുത്തു മുങ്ങി
പെണ്ണിന്റെ മാത്രം മനസ്സു മുങ്ങീ
വരനാര് - വരനാര്
വഴിതെറ്റി വന്നൊരു വനവേടന്‍
(കന്യാദാനം..)

Kanyadanam... | Superhit Malayalam Movie | Cheenavala | Movie Song