പൂന്തുറയിലരയന്റെ പൊന്നരയത്തി

പൂന്തുറയിലരയന്റെ പൊന്നരയത്തി
പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു പൊട്ടുകുത്തി
ഈ പുഞ്ചിരീ...
ഈ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു പൊട്ടുകുത്തി
പുടവയും മാലയും വാങ്ങും മുൻപേ
പുരുഷന്റെ ചൂടുള്ള മുത്തു കിട്ടി
പൂന്തുറയിലരയന്റെ പൊന്നരയത്തി
പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു പൊട്ടുകുത്തി

പൂ കൊണ്ടു മൂടിയ പുറംവേലിയുള്ളൊരു
പുഴക്കരെ അമ്പലനടയിൽ
പൂ കൊണ്ടു മൂടിയ പുറംവേലിയുള്ളൊരു
പുഴക്കരെ അമ്പലനടയിൽ - ഇന്ന്
കല്ലുവിളക്കിന്റെ കണ്മുൻപിൽ നമ്മുടെ
കല്യാണം - പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു
വരുന്നതോർമ്മിക്കുമ്പോൾ
എങ്ങാണ്ടുന്നെങ്ങാണ്ടുന്നൊരു നാണം
പൂന്തുറയിലരയന്റെ പൊന്നരയത്തി
പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു പൊട്ടുകുത്തി

കായലിൻ പൊക്കിളിൽ കതിർ വിരലോടിച്ചു
കളിവഞ്ചി തുഴയും നിലാവേ
കായലിൻ പൊക്കിളിൽ കതിർ വിരലോടിച്ചു
കളിവഞ്ചി തുഴയും നിലാവേ - നിന്റെ
കല്യാണരാത്രിയും ഉല്ലാസയാത്രയും ഇന്നാണോ
നിന്നെ നാളെ ഉറക്കച്ചടവുമായ് കാലത്ത്
നാലാളു കാണുമ്പോൾ കളിയാക്കും

പൂന്തുറയിലരയന്റെ പൊന്നരയത്തി
പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു പൊട്ടുകുത്തി
ഈ പുഞ്ചിരീ...
ഈ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു പൊട്ടുകുത്തി
പുടവയും മാലയും വാങ്ങും മുൻപേ
പുരുഷന്റെ ചൂടുള്ള മുത്തു കിട്ടി
പുരുഷന്റെ ചൂടുള്ള മുത്തു കിട്ടി

Poonthurayil Arayante Ponnarayathi - Cheenavala