ടൈറ്റിൽ സോങ്ങ്

ലല്ലല്ല്ല ...ലല്ലല്ല്ല ...ബബ്ബബ്ബ ..ബബ്ബബ്ബ ..
വ്വവ്വവ്വ ...വ്വവ്വവ്വ ...
ലല്ലല്ല്ല ...ലല്ലല്ല്ല ...ബബ്ബബ്ബ ..ബബ്ബബ്ബ ..
വ്വവ്വവ്വ ...വ്വവ്വവ്വ ...
എൽ ബി ഡബ്ല്യൂ ..എൽ ബി ഡബ്ല്യൂ
എൽ ബി ഡബ്ല്യൂ ....എൽ ബി ഡബ്ല്യൂ
എൽ ബി ഡബ്ല്യൂ ...എൽ ബി ഡബ്ല്യൂ ...
എൽ ബി ഡബ്ല്യൂ ...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Titile song

Additional Info

Year: 
2016