തുമ്ഹാരെ ബിനാ

തുമ്ഹാരെ ബിനാ.. തുമ്ഹാരെ ബിനാ..
ന ജീയാ സനം..
ന.. ഏക് പൽ ഭീ ഹം ...
തുമ്ഹാരെ ബിനാ.. തുമ്ഹാരെ ബിനാ..
ന.. ജീയാ സനം..
ന.. ഏക് പൽ ഭീ ഹം ...

മേരി രാഹോം മേരി ക്വവാബ്‌ മേം
മേരി സാസോം മേ ഹെ തൂ
മേരി ബാതോം മേരി ബാഹോം
മേരി യാദ് മേം ഹേ തൂ
മേരി രാഹോം മേരി ക്വവാബ്‌ മേം
മേരി സാസോം മേ ഹെ തൂ
മേരി ബാതോം മേരി ബാഹോം
ഖയാലോം മേ തൂ..
തുമ്ഹാരെ ബിനാ.. തുമ്ഹാരെ ബിനാ
ന ജീയാ  സനം..
ന ഏക് പൽ ഭീ ഹം ...

ഓഹോ ..ഓഹോ ...
അദൂരാ ധാ വോ.. സപ്‌നാ..
ന ബിൻ തേരെ കോയി അപ്‌നാ (2)
കട്ത്താ ഹു മേം.. യേ സിന്ദഗി
ജീനാ നഹീ.. തുമ്ഹാരെ ബിനാ..
തുമ്ഹാരെ ബിനാ ..തുമ്ഹാരെ ബിനാ ..ഹാ ..ഹാ

തുമ്ഹാരെ ബിനാ.. തുമ്ഹാരെ ബിനാ
ന ജീയാ സനം..
ന ഏക് പൽ ഭീ ഹം ...

യെ കൈസി ഹി യേ..ചാഹത്ത്‌
ഹ.. കിയാ ഹേ.. മേനെ ഭീ മൊഹബ്ബത്ത്‌ (2)
ജബ് സെ മിലീ ..
തുമ്സെ നസർ..
ജീനാ നഹീ.. തുമ്ഹാരെ ബിനാ....ഹാ
തുമ്ഹാരെ ബിനാ.. ഹാ...
തുമ്ഹാരെ ബിനാ ഹാ ..ഹാ..

തുമ്ഹാരെ ബിനാ.. തുമ്ഹാരെ ബിനാ
ന ജീയാ സനം..
ന ഏക് പൽ ഭീ ഹം ...
മേരി രാഹോം മേരി ക്വവാബ്‌ മേം
മേരി സാസോം മേ ഹെ തൂ
മേരി ബാതോം മേരി ബാഹോം
മേരി യാദ് മേം ഹേ തൂ
മേരി രാഹോം മേരി ക്വവാബ്‌ മേം
മേരി സാസോം മേ ഹെ തൂ
മേരി ബാതോം മേരി ബാഹോം
ഖയാലോം മേ തൂ..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thumhare bina

Additional Info

Year: 
2016