എന്നാശ തൻ പൂവേ

ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല..താങ്കൾക്കിത് ദയവായി ഈ ഡാറ്റബേസിലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ സഹായിക്കാമോ ?

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ennasha than poove

Additional Info

Year: 
1981