ഇരുൾ മഴയിൽ നനയുകയായ് (റിപ്രൈസ്)

ഇരുൾ മഴയിൽ നനയുകയായ് മെഴുതിരിതൻ നാളം
നിഴലുകളിൽ പടരുകയായ്.. നിണമുതിരും താളം
ചുവടിലിഴയാം മരണനാഗം
ഇടറിവീഴാം.. പഥികവേഗം
ഇടയിൽ നിൻവഴി തുടരുക പോരാട്ടം
രരരരാ രരരരാ രരരരാ രരരരരാ
ഇരുൾമഴയിൽ നനയുകയായ് മെഴുതിരിതൻ നാളം
നിഴലുകളിൽ പടരുകയായ് നിണമുതിരും താളം

മനസ്സിലുരുകും മഞ്ഞിൽ മൂകം
മിഴികൾ നിറയുമ്പോൾ...
മറവിൽ മുരളും രാവിൻ കൈകൾ..മുനകൾ നീട്ടുമ്പോൾ
ഉലയിൽ നീറുമീ.. ചെങ്കനലടരിൽ
നിഴലുവീഴുമീ.. വെൺമുകിൽ വാനിൽ
തെളിയുവാൻ തടവുകൾ.. തകരുവാൻ തുടരു പോരാട്ടം
രരരരാ രരരരാ രരരരാ രരരരരാ
ഇരുൾമഴയിൽ നനയുകയായ്.. മെഴുതിരിതൻ നാളം
നിഴലുകളിൽ പടരുകയായ്.. നിണമുതിരും താളം
ആ ...ആ ..ആ

മൊഴിയിൽ അടരും മുള്ളിൻ നോവിൽ..
കരള് മുറിയുമ്പോൾ..
മഴയിലുതിരും മൗനം കാറ്റിൽ.. വഴുതിവീഴുമ്പോൾ
ചതികൾ മൂളുമീ.. മൺ‌വഴിയരികിൽ
കൊതികൾ മൂടുമീ.. ചെം‌നിണനാവിൽ
ഒഴുകുവാൻ മുറിവുകൾ തഴുകുവാൻ..തുടരു പോരാട്ടം.

ഇരുൾമഴയിൽ നനയുകയായ് മെഴുതിരിതൻ നാളം
നിഴലുകളിൽ പടരുകയായ്.. നിണമുതിരും താളം
ചുവടിലിഴയാം മരണനാഗം
ഇടറിവീഴാം.. പഥികവേഗം
ഇടയിൽ നിൻവഴി തുടരുക പോരാട്ടം
രരരരാ രരരരാ രരരരാ രരരരരാ
ഇരുൾമഴയിൽ നനയുകയായ് മെഴുതിരിതൻ നാളം
നിഴലുകളിൽ പടരുകയായ്.. നിണമുതിരും താളം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
irul mazhayil

Additional Info

Year: 
2014
Lyrics Genre: