ആരുനീയെന്‍ ഹൃദയകവാടം

എഹേ ..ടൂരുരു..രൂരൂ ..ഉം ..
എഹേഹേ  ..എഹേ ഹേ ഹേ
ആരുനീയെന്‍ ഹൃദയകവാടം തേടിവന്ന രാജകുമാരി..
എഹേഹെ ..എഹെഹെഹെ ..ഓഹോഹോഹോ ..ഊഹുഹും
ആരുനീയെന്‍ ഹൃദയകവാടം തേടിവന്ന രാജകുമാരി..
എഹേ ..ടൂരുരു ..ടൂരുരു ..ഉം ...

LqUfZc5lAqg