ഏഴൈ പറവകളെ

ഏഴൈ പറവകളെ
ഞാവൽ കുരുവികളെ
ഞ്യാവകം തോന്ട്രണമെന്റെ മുഖം
തായിൻ മടിയിൽ തങ്കക്കട്ടി തമിഴ്കുട്ടി നാൻ
ഇന്ത താലമെഴുതും കവിഞ്ചെരിൻ കവിതയും നാൻ 
എന്നെ പിണക്കിവിട്ടാൽ നെഞ്ചം കലക്കിവിട്ടാൽ
നമ്മളെങ്ങാട് കോലങ്ങൾ കൊളുത്തിവിട്ടാൽ
നാനെ തൊഴിലാലെ പടകൂട്ടി കുളമ്പടിക്കും
തായിൻ മടിയിൽ തങ്കക്കട്ടി തമിഴ്കുട്ടി നാൻ
ഇന്ത താലമെഴുതും കവിഞ്ചെരിൻ കവിതയും നാൻ 
എന്നെ പിണക്കിവിട്ടാൽ നെഞ്ചം കലക്കിവിട്ടാൽ
നമ്മളെങ്ങാട് കോലങ്ങൾ കൊളുത്തിവിട്ടാൽ
നാനെ തൊഴിലാലെ പടകൂട്ടി കുളമ്പടിക്കും

പാട്ടാളി മക്കളുടെ കൂട്ടാളി
ഞാൻ നൂരാഹെ കിഴുക്കും ഉഴൈപ്പാളി
കണ്ണായിരം കണ്ണിൽ കനലായിരം
ഞാനായിരതിൽ ഒരുവൻ (2)
എഴൈ തോഴൻ നാൻ താനടാ
എനിക്കെല്ലാമെല്ലാം പുല്ലാണെടാ
കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം പേശാതെടാ
കുട്ടിചിങ്കം വന്നാൽ കൂശാതെടാ
വെട്രി വേലനായി ഉറ്റ തോഴനായി
എന്താ മച്ചാനും വന്താനെടാ
തായിൻ മടിയിൽ തങ്കക്കട്ടി തമിഴ്കുട്ടി നാൻ
ഇന്ത താലമെഴുതും കവിഞ്ചെരിൻ കവിതയും നാൻ 
എന്നെ പിണക്കിവിട്ടാൽ നെഞ്ചം കലക്കിവിട്ടാൽ
നമ്മളെങ്ങാട് കോലങ്ങൾ കൊളുത്തിവിട്ടാൽ
നാനെ തൊഴിലാലെ പടകൂട്ടി കുളമ്പടിക്കും

വേലാണ്ടിപടയുടെ പങ്കാളി
നാൻ വേർപ്പോടെ നടക്കും യുവസായി
കാറ്റായിരം നെഞ്ചിൽ കടലായിരം
നാൻ കാകലർകോകടിതം (2)
റോട്ടിൽ ചിന്തും താറാണെടാ
നാൻ പാട്ടിൽ പാളും തീയാണെടാ
അയ്യാ നാൻ നിൻ മെയ്യാണെടാ
റായപെട്ടെൽ പൊട്ടും ബൊമ്പാണെടാ
ചെല്ലകാതലേ ചിന്നതാമരെ
കാതോടു കൂത്താടി വാ

തായിൻ മടിയിൽ തങ്കക്കട്ടി തമിഴ്കുട്ടി നാൻ
ഇന്ത താലമെഴുതും കവിഞ്ചെരിൻ കവിതയും നാൻ 
എന്നെ പിണക്കിവിട്ടാൽ നെഞ്ചം കലക്കിവിട്ടാൽ
നമ്മളെങ്ങാട് കോലങ്ങൾ കൊളുത്തിവിട്ടാൽ
നാനെ തൊഴിലാലെ പടകൂട്ടി കുളമ്പടിക്കും ..ഹാ
ഏഴൈ പറവകളെ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
ezhai paravakale

Additional Info

Year: 
2004
Lyrics Genre: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം