യാനം തീരങ്ങൾ തേടുന്ന യാനം

Year: 
2013
yanam theerangal
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

യാനം തീരങ്ങൾ തേടുന്ന യാനം
ദൂരം പാദങ്ങൾ താണ്ടുന്ന ദൂരം
കാണുന്നു നാമിന്നു് ആകാശക്കൊമ്പത്ത്
മേഘത്തിന്നോരത്ത് കനവിന്റെ പൂപ്പാടം
ഓഹോഹോ യാനം
തീരങ്ങൾ തേടുന്ന യാനം

ഏതോ ഒരു ജീവതാളം
കാതിൽ മൂളും കാലം കാത്തൊരീണം
മേലേ മിന്നും മേഘതാരം
പാതകാട്ടും ദിവ്യസൗരദീപം
ഏതോ ഒരു ജീവതാളം
കാതിൽ മൂളും കാലം കാത്തൊരീണം
മേലേ മിന്നും മേഘതാരം
പാതകാട്ടും ദിവ്യസൗരദീപം
ഓഹോ ..ഹോ ..ഹോ

സായന്തനം പാടും മനം
കാറ്റു മെല്ലെ വാതിൽ ചാരും ശ്യാമനേരം
രാവേറുമ്പോൾ തിങ്കൾമുഖം
ഏതോ മോഹ കാവ്യം പോലെ

s8kohlXb4lU