അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി

Year: 
2012
Appangal
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
6
Average: 6 (1 vote)

അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി

അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനുക്കായി

അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി

കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പൊ വട്ടായിപ്പോയി

 

കഞ്ഞി വെച്ച്. പുട്ടു കുത്തി.

പുട്ടു കുത്തി. കഞ്ഞി വെച്ച്.

അമ്മായിക്ക് പുട്ടുകുത്തി

വട്ടായിപ്പോയി വട്ടായിപ്പോയി

 

ഹേ കൊച്ചമ്മായീ വട്ടായി

പോയോ അമ്മായീ

കരിഞ്ഞീലേ പലഹാരമാകെ

വട്ടായിപ്പോയോ വട്ടായിപ്പോയോ

 

അമ്മായീ..കഥയെന്തായി എന്തേ

പൊന്നമ്മായീ വട്ടായിപ്പോയോ

വേവാതെ പോയി വേവേറിപ്പോയി

ചൂടേറിപ്പോയി ചൂടാറിപ്പോയി

 

വേഗം വേഗം വേഗം

തോരെ തോരെ വിളമ്പി

കൊതി കൊതി കത്തി അടി അടി പറ്റി

കരി കരി പറ്റി ചതി ചതി പറ്റി

കൊതി കത്തി അടി പറ്റി കരി പറ്റി ചതി പറ്റി

വട്ടായിപ്പോയോ