സുബാനളളാ

ഇസ് ദുനിയാ മേൻ അഗർ ജന്നത് ഹേ
തോ ബസ് യഹിൻ ഹേ
യഹിൻ ഹേ യഹിൻ ഹേ...

സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ
സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ
നിസ ഗരി നിസ ഗരി സ
നിസ മഗ ഗമ ഗമ
നിസ ഗരി നിസ ഗരി സ
നിസ മഗ ഗമ ഗമ
ഗമ നി നി സ നി മ പ മ നിമ ഗരി
ഗമ നി നി സ നി മ പ മ നിമ ഗരി
സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ
സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ
സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ
സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ
പ പ നി നി സ
പ നി നി സ
പ പ നിസ രി രി ഗ രി ഗ രി
പ പ നി നി സസ നി നി സസ
പ പ നിസ രി രി ഗ രി ഗ രി
രി സ രിമ ഗ ഗ ഗ മ രി
രി സ രിമ ഗ ഗ ഗ മ രി
ധ നി സനി സ
ആ സമഗ പണി മധപ
നിസ ഗരി നിസ ഗരി സ
നിസ മഗ ഗമ ഗമ
നിസ ഗരി നിസ ഗരി സാ
നിസ മഗ ഗമ ഗമ
ഗമ നി നി സ നി മാ പ മ നിമ ഗരി
ഗമ നി നി സ നി മാ പ മ നിമ ഗരി
സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ
സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ
സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ
സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ സുബാനള്ളാ
പ പ നി നി സ
പ നി നി സ
പ പ നിസ രി രി ഗ രി ഗ രി
പ പ നി നി സസ നി നി സസ
പ പ നിസ രി രി ഗ രി ഗ രി
രി സ രിമ ഗ ഗ ഗ മ രി
രി സ രിമ ഗ ഗ ഗ മ രി
ധ നി സനി സ
ആ സമഗ പണി മധപ
നിസ ഗരി നിസ ഗരി സ
നിസ മഗാ ഗമ ഗമാ
നിസ ഗരി നിസ ഗരി സ
നിസ മഗ ഗമ ഗമ
ഗമ നി നി സ നി മ പ മ നിമ ഗരി
ഗമ നി നി സ നി മ പ മ നിമ ഗരി

ഇസ് ദുനിയാ മേൻ അഗർ ജന്നത് ഹേ
തോ ബസ് യഹിൻ ഹേ
യഹിൻ ഹേ യഹിൻ ഹേ
സുബാനളളാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Subhanallah

Additional Info

Year: 
2012