കാത്തു കാത്തു വെച്ചൊരു

കാത്തു കാത്തു വെച്ചൊരു

ചെമ്പനീർ പൂവും കൊണ്ടു

മണ്ണും ചാരി നിന്നവൻ പോയ് പോയ് പോയ്

ദൈവമേ..എനിക്കെന്തിനീ വിധി ദൈവമേ..എനിക്കെന്തിനീ വിധി (കാത്തു കാത്തു...)     ദൈവമേ.. എനിക്കെന്തിനീ വിധി (2) കാത്തു കാത്തു വെച്ചൊരു... കാത്തു കാത്തു വെച്ചൊരു....

Kaathu kaathu | Malarvaadi Arts Club