കാട്ടുമാക്കാനായാലും

Kaattumaakkan
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കാട്ടുമാക്കാനായാലും വെട്ടി നിരത്തി തട്ടും ഞാൻ
വേട്ടമാനേ പൂട്ടിയിടും സിംഹം
കോട്ട കാട്ടി വെരട്ടല്ലേ പാട്ട  കൊട്ടി അകറ്റല്ലേ
ചട്ടിയിലിട്ടു വറുക്കും ഞാൻ നിന്നെ

കഴുവേറ്റിക്കൊല്ലും ഞാൻ വഴി ചാറ്റി ചീറ്റും ഞാൻ
ഇടിവാളായ് വെട്ടിക്കീറും ഞാൻ
തൊഴിയേറ്റി താഴ്ത്തും ഞാൻ
എരിതീയിൽ പൂഴ്ത്തും ഞാൻ
തടി കേടായ് പോയാലെന്തെടാ
ഓഹോഹോ ഓഹോഹോ ഹോ (2)
(കാട്ടുമാക്കാനായാലും...)

കണക്ക് കൊണ്ടാൽ ആരും കല്ല്
പുലിക്കു പോയാൽ പുല്ലും സുല്ല്
എലിക്കു വാലിൽ തീയില്ലല്ലോ
മലയ്ക്ക് മേളിൽ കാറ്റില്ലല്ലോ
ഇടിച്ച് നിരത്തും വിടുവായിട്ടലക്കും
പിടികൂട്ടി ചാക്കിനു കെട്ടി ചന്തക്കന്നേ കൊണ്ടോകും
കരുമാടിക്കുട്ടാ നീ കൊടുവാളേ തൂങ്ങല്ലേ
പടകാളി തോറ്റം പാടീ പള്ളീൽ ഉന്തിക്കേറ്റും ഞാൻ
കൂന്താലിൽ വെട്ടല്ലേ കൂടോത്രം കാട്ടല്ലേ
ചാകാനായ് ഇറങ്ങാതെടോ
എല്ലെണ്ണം കൂട്ടല്ലേ പല്ലെണ്ണം കുറയില്ലേ
തല്ലെല്ലാം നീ താങ്ങില്ലെടോ
ഓഹോഹോ ഓഹോഹോ ഹോ (2)
(കാട്ടുമാക്കാനായാലും...)

Kaattumaakkan - Pappi Appacha