പകലവനിന്ന് മറയുമ്പോൾ

പകലവനിന്ന് മറയുമ്പോൾ
അകിലുപുകച്ച മുറിയ്ക്കുള്ളിൽ
പനിമതിബിംബമുദിത്തപോൽ
പുതുമണവാട്ടി - ഏഴാം
ബഹറിനകത്തൊരു ഹൂറിയാകും
മണിമറിമാൻ കുട്ടീ
(പകലവനിന്ന്... )

തരിവളയിട്ട കരം കൊട്ടി
തരമൊടുകിസ്സകൾ പലതും കെട്ടി
കളിചിരിയോടെ മൊഞ്ചുകലർന്ന
കളമൊഴിമാരെത്തി - പലപല
കുളിരണിവിശറികളത്തറിൽ മുക്കി
പുതുമകൾകാട്ടീടൂം

ഹുസ്നുൽ ജമാലായ് വരുമപ്പോൾ
പുതുമണിമാരൻ മണവാളൻ
മടുമലർമൊട്ടിന്നടുത്തെത്തും 
കരിവരിവണ്ടായി - പിന്നെ
കരളിലുദിത്ത ഖമർപോലെ
കുളിർപകരും ഖൽബിൽ

മുത്തണിമോതിരവിരലുകളാലെ
പത്തിനിനീട്ടിയ താംബാളത്തിലെ
വെറ്റിലയിങ്കൽ കസ്തൂരിച്ചാർ 
ചുണ്ണാമ്പും കൂട്ടി - തന്റെ
തത്തക്കിളിയുടെ ചുണ്ടിൽബയ്ത്ത്
കൊത്തിമണത്തീടും

കരളിലുദിയ്ക്കും മുഹബ്ബത്തിൻ
പെരുമകലർന്ന ഹിക്ക്മത്ത്
മതിവരുവോളം പാനംചെയ്യും
മണവാട്ടിപ്പെണ്ണ് - അവളുടെ
മദനനെയപ്പോൾ പുന്നാരിക്കും
സുറുമയെഴും കണ്ണ്  
(പകലവനിന്ന്... )

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Pakalavaninnu marayumbol

Additional Info