നിമിഷം സുവർണ്ണനിമിഷം

Nimisham suvarna
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

നിമിഷം സുവർണ്ണനിമിഷം
ഞാൻ തേടിവന്ന നിമിഷം
തരൂനീ എനിക്കു തരു നീ
ഈ ജന്മം സഫലം..

ആദിയിലേതോ തിരുമൊഴികൾ
പാടിയുണർത്തിയ താമര ഞാൻ (2)
ഇരുളിൽ നിന്നെ തിരയും നേരം  (2
ഒരുകിനാവുപോൽ അരികിൽ വന്നുവോ
നീയിന്നെന്തേ മൌനമോ  (2)  (നിമിഷം......)

നീയറിയില്ലെൻ നിനവുകളിൽ
 നീപകരുന്നൊരു നിർവൃതികൾ (2)
ഇളനീർ തന്നു  കുളിർ നീർ തന്നു (2)
ഉണരുമെന്നിലെ കിളിമകൾക്കു നീ
തന്നു തണ്ണീർപ്പന്തലും ( നിമിഷം...)
 

Nimisham Suvarnna Nimisham - Ente Ammu Ninte Thulasi Avarude Chakki (1985)