യാത്രക്കാരാ പോകുക പോകുക

യാത്രക്കാരാ പോകുക പോകുക 
ജീവിത യാത്രക്കാരാ -
ജീവിത യാത്രക്കാരാ 
(യാത്രക്കാരാ... )

വികാരങ്ങൾ വഴി കാണിക്കും 
വിചാരങ്ങൾ കൂടെ നടക്കും (2) 
വിധിയുടെ വാടകവണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ 
വിരുന്നുപോകുവതെങ്ങോ - നമ്മൾ 
വിരുന്നുപോകുവതെങ്ങോ 

യാത്രക്കാരാ പോകുക പോകുക 
ജീവിത യാത്രക്കാരാ -
ജീവിത യാത്രക്കാരാ 

ഒരുവഴി അടയുമ്പോൾ 
ഒരുവഴി അടയുമ്പോൾ 
ഒൻപതു വഴി തുറക്കും - കാലം 
ഒൻപതു വഴി തുറക്കും
വരുമിണചേരും പിരിയും പലരും 
വഴിയമ്പലമെങ്ങോ - നമ്മുടെ
വഴിയമ്പലമെങ്ങോ

യാത്രക്കാരാ പോകുക പോകുക 
ജീവിത യാത്രക്കാരാ -
ജീവിത യാത്രക്കാരാ 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Yaathrakkaara pokuka pokuka

Additional Info