പഞ്ചവടിയിലെ മായാസീതയോ

ആ... 
പഞ്ചവടിയിലെ മായാസീതയോ 
പങ്കജ മലർ ബാണമെയ്തു
ഇന്ദ്രധനുസ്സോ പുരികക്കൊടിയായ്‌
ഇന്ദ്ര ജാലമോ പുഞ്ചിരിയായ്‌ 

പ്രിയമാനസനെ തേടിയലഞ്ഞൊരു 
പ്രേമതപസ്വിനി ലൈലയോ നീ 
കാതരമിഴിയെ കാണാതുഴറും 
കാമമനോഹരനെന്നു വരും 
പറയൂ...പറയൂ....സ്വപ്നമയി 
ആ... (പഞ്ചവടിയിലെ... ) 

ആംഗല കവിതാ സ്വപ്നറാണിയാം 
ആ യുവസുന്ദരി ഡെസ്ഡിമോണയോ 
ഡെസ്ഡിമോണയോ? 
അനുരാഗത്തിൻ മോഹകുടീരം 
അശ്രുവിലാഴ്ത്തിയ കഥയോ നീ 
പറയൂ...പറയൂ....സ്വപ്നമയി 
ആ.... (പഞ്ചവടിയിലെ.. )

Panchavadiyile | Malayalam Movie Songs | Lankaadahanam (1971)