ഹസ്സൻ ഡാർവിഷ്

Hassan Darvish

പോസ്റ്റർ ഡിസൈനർ. നോട്ടീ പ്രൊഫസർ എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ്ങ് നിർവ്വഹിച്ചു.