വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചതുരം

Vrithakrithyilulla Chathuram
Tagline: 
A Minor Inconvenience
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

മണിലാൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചതുരം എന്ന ചിത്രം പറയുന്നത്.

Vrithakrithyilulla Chathuram - TRAILER