ഉദയ സ്ഥാപിതം 1954

Udaya sthapitham 1954
കഥാസന്ദർഭം: 

1954 ൽ പയ്യന്നൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദയ എന്ന ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം.