സുരേശന്റേയും സുമലതയുടേയും ഹൃദയഹാരിയായ പ്രണയകഥ

Released
Sureshanteyum Sumalathayudeyum Hridayahariyaaya Pranayakadha