അജിത് തലപ്പിള്ളി

Ajith Thalappilli

അജിത് തലപ്പിള്ളി ടോവിനോ ചിത്രം മെക്സിക്കൻ അപരതയിലെ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ. ഹാപ്പി വെഡിങ്ങ് ചിത്രത്തിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്