പത്മവ്യൂഹത്തിലെ അഭിമന്യു

Padmavyuhathile Abhimanyu