നീലത്താമര

Neelathamara
Tagline: 
The Blue Lotus
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 May, 1979