മണ്ട്രോത്തുരുത്ത്

Munroe Island (Munroethuruthu)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
92മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 November, 2016
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://www.munroeislandfilm.com/
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
മണ്ട്രോത്തുരുത്ത്

Munroe Thuruthu Official Trailer