ഇഷ

Released
Isha
Tagline: 
Her play got darker
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 February, 2020

Isha | Official Trailer | Jos Thomaas | Kishor Satya | Margret Antony

Isha | Second Trailer | Jos Thomaas | Kishor Satya | Margret Antony

Isha | Official Teaser | Jos Thomaas | Kishor Satya | Margret Antony