അമൃതചുംബനം

Amritha Chumbanam
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 February, 1979